Beef Miscellaneous

 

Code : 113D
Cut : Neck Bone

Code : 134
Cut : Hind Shank Bone

Code : 134
Cut : Femur Bone

Code : 134
Cut : Foreshank Bone

Code : 159A
Cut : Pelvic Bone


Code : 1789
Cut : Marrow Bones

Code : 1702
Cut : Head Meat

Code : 1703
Cut : Cheek Meat

Code : 1704
Cut : Beef Lips

Code : 1710B
Cut : Beef Tongues Square Cut


Code : 1710C
Cut : Beef Tongues Swiss Cut

Code : 1719
Cut : Beef Weasand

Code : 1721
Cut : Beef Lungs

Code : 1722
Cut : Beef Sweetbread

Code : 1723A
Cut : Beef Heart (Full)


Code : 1723B
Cut : Beef Heart Cap Meat

Code : 1723C
Cut : Beef Heart Cap off, Bone out

Code : 1724A
Cut : Beef Liver Regular

Code : 1728
Cut : Beef Kidney

Code : 1780/82
Cut : Beef Feet


Code : 1781
Cut : Beef Tendons, Flexor

Code : 1791
Cut : Oxtail

Cut : Trimming 50% CL or VL

Cut : Trimming 65% CL or VL

Cut : Trimming 85% CL or VL


Cut : Trimming 90% CL or VL

Cut : Caul Fat